Home to 27 users
Who published 8.03K posts

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Insult o vexació Amenaça de violència Discurs negacionista sobre les matances massives provades Opressió sobre característiques sexuals Articles d'organitzacions feixis-tes Enaltiment de líders històrics feixistes Propaganda electoral Proselitisme religiós