Follow

Josu Urrutikoetxea: “He volgut donar explicacions a la societat espanyola”

Entrevista a l'ex-membre i ex-representant d'ETA Josu Urrutikoetxea amb motiu de l'estrena avui del documentari 'No me llame Ternera' al Festival de Cinema de Sant Sebastià

22.09.2023

El documentari No me llame Ternera ha suscitat polèmica. Avui s’emet per primera vegada al Festival de Cinema de Sant Sebastià, per a la premsa, i demà i demà passat se’n faran dues sessions.

L'enllaç fa rastreig

Vilaweb.cat

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!