Follow

Els representants The District demanen contundència contra els manifestants i es comparen amb el cas de Jenni Hermoso

Els representants del congrés immobiliari han reiterat que volen romandre a Barcelona i han lloat la figura de Jaume Collboni

Aquestes mobilitzacions, promogudes pel moviment pel dret de l’habitatge, es van repetir l’any passat, quan part dels manifestants van protestar dins el saló mateix.

L'enllaç fa rastreig

Vilaweb.cat

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!