Follow

ERC, Junts, els comuns i la CUP impulsen una comissió d’investigació sobre els policies infiltrats

Argumenten que l'espionatge ha vulnerat drets fonamentals i representa una persecució política clara

Com que la petició és de més de tres grups parlamentaris, no haurà de ser votada al ple i n’hi haurà prou amb l’aprovació de la mesa després d’escoltar la junta de portaveus.

L'enllaç fa rastreig

Vilaweb.cat

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!