Follow

La fiscalia demana per primera vegada que s’investigui una denúncia per tortures de la policia franquista a la Via Laietana

Vallejo fou detingut per la policia espanyola durant el franquisme i internat a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona, on fou torturat per agents del cos

21.09.2023

Es tracta de la primera querella per crims franquistes després d’aprovar-se la nova llei de memòria democràtica espanyola.

L'enllaç fa rastreig

Vilaweb.cat

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!