Follow

Una carta escrita durant la Segona Guerra Mundial indica que Pius XII estava al corrent de l’Holocaust

És una carta enviada per Lother Koenig, un jesuïta alemany membre de la resistència contra els nazis, al secretari de confiança del papa, el reverend Robert Leiber

Aquesta troballa desacredita els arguments anteriors de la Santa Seu, que justificaven el silenci del pontífex sobre l’Holocaust durant el conflicte.

L'enllaç fa rastreig

Vilaweb.cat

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!