Follow

Fa 60 anys, el bombarda ment d’una església d’Alabama va matar quatre nenes i va catalitzar tot un moviment

El bombarda ment per part de supremacistes blancs d'una església de Birmingham, en què van morir quatre nenes, va marcar un abans i un després en la lluita pels drets racials

17.09.2023

Birmingham – El 15 de setembre d 1963, la dinamita va fer volar pels aires l’església baptista situada al carrer Setzè de Birmingham, a l’estat d’Alabama, als Estats Units.

L'enllaç fa rastreig

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!