Follow

Sostre Cívic i el Sindicat d Llogateres ens unim per enfortir l lluita per l’habitatge

19 de setembre d 2023

Dijous 28 d setembre presentarem l’acord en un acte a l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona i debatrem al voltant de les sinergies entre moviment pel dret a l’habitatge i cooperativisme

El nostre acord històric consolida la lluita per un habitatge digne i assequible per a tothom a Catalunya, sent aquest el primer acord formal entre una entitat del moviment

sindicatdellogateres.org/sostr

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!