Follow

El SEO i jo

2022-07-25

SEO és un acrònim per a Search Engine Optimization (Optimització per a motors de cerca). Segons la Viquipèdia, el SEO o posicionament a cercadors és...

un procés que té per objectiu augmentar la visibilitat d'un lloc web als motors de cerca, incrementant-ne la posició a la pàgina de resultats.

Rebut via RSS

gamifi.cat/blog/2022-07-25_seo

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!