Follow

Personalitzar blocs amb emojis a Snap!

2022-07-08

Snap! és un programari que permet afegir imatges als blocs que creem. Un projecte creat al 2017.

gamifi.cat/blog/2022-07-08_blo

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!