Follow

Tal dia com hui del 1976 es va celebrar el II Canet Rock

8 d'agost de 2023

Els dies 7 i 8 d'agost del 1976 es va celebrar la segona edició del festival Canet Rock, ja després de la mort del dictador Francisco Franco.

Enllaç no segur.

diarilaveu.cat

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!