Follow

Barcelona reconstruirà l’edifici de l’Escola del Mar a la platja

La intenció de l'Ajuntament és replicar, sense ús escolar, l'edifici original bombardejat per l'aviació feixista el 1938 i ubicar-lo també davant del mar

beteve.cat/societat/barcelona-

· · Web · 0 · 2 · 0
Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!