Hola. Tot just he publicat un poemari amb contingut de crítica social, RAURE. Es pot trobar a l'editorial/distribuïdora VIRUS. Aquí l'enllaç: viruseditorial.net/es/libreria

Adjunto la coberta, la contracoberta i el poema que inaugura el llibre.

Avanti!

Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!