Follow

En el marc del Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual, el 23 de setembre, us portem dues presentacions a Barcelona de la novetat Bi: Apuntes para una revolución bisexual de Shiri Eisner:

🗓 Dissabte, 23 de setembre
🕛 12:00 h
📍 La Conxita (C/Vallespir, 59 - Sants)
🗣 amb Clara Bafaluy, Elisa Coll i Júlia Martínez

🗓 Dilluns, 25 de setembre
🕛 19:00 h
📍 Candy Darling (Gran Via, 586 - St. Antoni)
🗣 amb Clara Bafaluy, Elisa Coll i Irene Collado

Us hi esperem 💖💜💙

Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!