Tal día como hoy, el 18 de marzo de 1871 se inició la comuna de París. Gran ejemplo de que aí se puede funcionar de forma diferente.

Viva la comuna!

es.m.wikipedia.org/wiki/Comuna

Follow

A la viquipèdia també es pot llegir l'article sobre la comuna de París en català
ca.m.wikipedia.org/wiki/Comuna

Conèixer i aprendre de l'història ens permet construir un mòn nou

Sign in to participate in the conversation
Microblog

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!